رضا لواسانی
  • نام:رضا
  • نام خانوادگی:لواسانی
  • تاریخ تولد :1340
  • سال انتخاب :1378
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

رضا لواسانی در سال 1340 در شهرری دیده به جهان گشود. نواهای دینی منطقة امامزاده یحیی و بافت دینی خانوادة او موجب شد تا وی نزدیکی عمیقی با مضامین و فضاهای دینی داشته باشد. دروس ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رساند. در سال 1369 در رشتة نقاشی از دانشکدة هنرهای زیبای تهران فارغ التحصیل شد. سخن گفتن دربارة رضا لواسانی، برمبنای اطلاعاتی که او ارائه کرده است بسیار مشکل است. تواضع و خضوعی که وی در اعلام اینکه او هیچ نیست و نمی‌خواهد دربارة زندگی کوتاه خود بگوید، موجب می‌شود تا نتوان دربارة گذشته او سخن گفت.

مجموعة آثار لواسانی بازگو کنندة فرهنگ و فضای شرقی و دینی است. بهره‌گیری از ده‌ها نشانه و نماد برگرفته شده از آثار متقدمان که به درستی گزینش شده، آثار او را از مجموعه آثار مصوران قبل از خود متفاوت کرده است. غالب نمادهای آثار لواسانی نشانه‌های روشنی از توجه او به ارزش‌های دینی است. آب به عنوان پاکی، پرنده به عنوان گریز از جان ماده، گیاه به عنوان رویش، آسمان به عنوان نشانه به گرایش آسمانی و کودک به عنوان توجه به عصر معصومیت از جملة مهم‌ترین نشانه‌های تصويری کارهای اوست. همچنین در بیش‌ترین وجوه تصویری، مربع و چهارضلعی برابر به عنوان نشانی از کعبه و وصول به جامعه و شرایط آرمانی است. کعبة آمال لواسانی را باید در همین نشانه‌های مسلط بر آثار او جستجو کرد. جهان رو به ‌بی‌رنگی آثار او رجعتی است به خلوص پاکی، روشنایی و نور.

رضا لواسانی آثار بسیاری دارد که اکثر کارهای ایشان در زمینة مضامین قرآنی است برخی از آثار ایشان با نام‌های زیر مشهور است:

1. آدم و حوا علیهم السلام

2. ادریس و نوح علیهم السلام

3. حضرت محمد (ص) 3 اثر

4. داستان ابابیل

5. حضرت ابراهیم (ع)

6. حضرت عیسی (ع)