حمیدرضا مستفید
  • نام:حمیدرضا
  • نام خانوادگی:مستفید
  • تاریخ تولد :1340
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

 

حمید رضا مستفید

متولد 1340 تهران

رشته انتخابی : ترجمه قرآن کریم

شاگردی در محضر اساتید پورفرزیب، مروت و شیخ محمد فهمی عصفور از مصر؛

      دارای تحصیلات حوزوی تا پایان سطح و اخذ مدرک دکتری از دانشگاه؛

دارای اجازۀ روایت حفص از طریق کتاب شاطبیه (از حفظ) از شیخ رفعت علی دیب از سوریه؛

اجازۀ روایت حفص از طریق کتاب روضه و مصباح از شیخ محمد فهمی عصفور؛

اجازۀ روایت ورش از طریق کتاب شاطبیه از شیخ احمد میان تهانوی از پاکستان؛

فعالیتهای قرآنی

1.      ریاست هیات داوری در مسابقات کشوری و بین المللی قرآن کریم دانشجویان

2.      بازنگری کل مواضع و علائم وقف در قرآن کریم ـ طی حدود 6 سال ـ در واحد تحقیقات مرکز طبع و نشر.

3.      بررسی و بازنگری خط و علائم قرآن کریم در مرکز فوق الذکر که حاصل آن چاپ قرآن با خط کم علامت و سهل القرائه گردید.

4.      احیاء و راه اندازی سنت اقراء و اجازۀ قرائت در ایران با همکاری شورای عالی قرآن.

5.      شرح کلمات و توضیحات لُغوی ـ ادبی اجزاء 18 جزء اول و 5 جزء آخر قرآن کریم همراه با ترجمه این اجزاء.

6.      تالیف تجوید آسان. (سطح مقدماتی تجوید)

7.      رساله رسالة دکتری تحت عنوان «سیر تحول تاریخی رسم الخط قرآن از آغاز تا کنون» به راهنمایی مرحوم آیة الله معرفت و مشاوره آقای دکتر حجتی.

8.      تصحیح، تحقیق و ترجمة نسخه­ای خطی  و منحصر به فرد  از «رساله النقط و الشکل» ابن سراج.  

9.      شرکت در سمینار علمی Corpus Coranicum  در شهر برلین و پستدام آلمان و ارائه مقاله «تاثیر خط در قراءات».

10.  شرکت در سمینار علمی «القراءات عبر القرون» استانبول و ارائه مقاله « القراءات عند الشیعه».

11.  ترجمة جلد اول کتاب «عیون اخبار الرضا (ع)» با همکاری مرحوم استاد علی اکبر غفاری .

12.  تصحیح متن بعضی از مجلدات ترجمة «فقیه من لایحضره الفقیه» زیر نظر مرحوم استاد علی اکبر غفاری.