معصومه عباسی نظری
  • نام:معصومه
  • نام خانوادگی:عباسی نظری
  • تاریخ تولد :1340
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

 معصومه عباسی نظری

 متولد 1340  تهران

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

رشته لنتخابی : آموزش و داوری قرآن کریم

فعالیتهای قرانی

مسئول آموزش واحد قرآن در دارالتحفیظ و احسن الحدیث

تدریس در رشته قرائت و  روخوانی تا تجوید

  تدریس وقف  وابتدا

 داوری در رشته تجوید در سطوح استانی و کشوری و بین المللی در سازمانهای گوناگون از جمله: سازمان اوقاف ؛مراکز دانشجویی اعم از علوم پزشکی وزارت علوم- دانشگاه آزاد دانشگاه پیام نور دانشگاه جامع علمی و کاربردی و جشنواره دانشجویی جامعه المصطفی عالمیه مسابقات بسیج- سپاه -ارتش -نیروی انتظامی  -وزارت دفاع -آموزش و پرورش

داوری مسابقات  صدا وسیما طی  پنج دوره

انتخاب بعنوان اولین بانوی مجیر و دریافت گواهی اقراء از شورای عالی قرآن در سال 98