مصطفی اشرفی تبریزی
  • نام:مصطفی
  • نام خانوادگی:اشرفی تبریزی
  • تاریخ تولد :1338
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

مصطفی اشرفی تبریزی

 متولد 1338بستان آباد

رشته انتخابی : خوشنویسی و کتابت قرآن کریم.

آثار و فعالیتهای قرآنی 

9  دوره کتابت کامل قرآن کریم 

کتابت منتخب ادعیه( 55 دوره)

کلیات مفاتیح 5 دوره

دیوان حافظ2دوره

گلستان وبوستان

پروین اعتصامی

کتابت بیش از 18 مجموعه دعا، مناجات با خدا، دعای توسل و ...

طراحی و خوشنویسی پوسترها، وتقدیرنامه ها و کارت‌های دعوت با ادعیه قرآنی برایافراد و سازمان های مختلف مانند آموزش و پرورش و ...