سیدمحمدرضا امام
  • نام:سیدمحمدرضا
  • نام خانوادگی:امام
  • تاریخ تولد :1328
  • سال انتخاب :1399
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

سید محمدرضا امام

متولد 1328نجف اشرف

رشته انتخابی : آموزش و  داوری 

تحصیلات حوزوی تا مرحله اجتهاد

دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران

رییس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ( 1385 ـ 1394)

دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

برخی آثار علمی

بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دیدگاهی نو در باره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

ارتداد و احکام آن با رویکردی به مبانی آزادی عقیده در اسلام

بررسی روایات رؤیت هلال و دلالت آنها بر رؤیت با ابزار نوین

بازپ‍‍ژوهی نظریة تعمیم زکات از نظر امامیه

وده ها مقاله دیگر در نشریات علمی کشور

 

فعالیت¬های قرآنی

داوری مسابقات بین المللی قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در رشته تفسیر قرآن کریم

تدریس یک دوره کامل تفسیر قرآن کریم  در جلسات ویژه هفتگی در تهران؛ 

تدریس دروس علوم قرآنی و تجوید و آواشناسی بیش از سی سال در دانشگاه¬ها؛

تدوین متن سرفصلهای تجوید و آواشناسی برای مقطع کارشناسی ارشد رشته های الهیات؛

راهنمایی و مشاوره ده¬ها پایان نامه و رسالهدوره های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با قرآن کریم؛

 عضو فعال  شورای تخصصی نظارت بر ترجمه های قرآن کریم در  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

ارزیابی تخصصی چند ترجمه جدید قرآن کریم به زبان فارسی