علی ابریشم کار
  • نام:علی
  • نام خانوادگی:ابریشم کار
  • تاریخ تولد :1294
  • سال انتخاب :1375
  • برگزیده شده در حوزه :امور هنری

پدرش مرحوم حيدر علي كه مردي متدين بود به كار رنگ زدن ابريشم مشغول بود و شهرت ابريشم كار يادگار حرفة اوست. مرحوم مادرش از خانواده اي هنرمند ونقاش و خوشنويس بود. در كودكي به مكتب رفت و آنجا سوره هاي كوچك قرآن را همراه با درس هاي متداول مكتب مانند حساب سياق آموخت. چندي به قالي بافي پرداخت سپس وارد دبستان شد. در دوران دبيرستان خوشنويسي را نزد مرحوم ميرزا عبدالجواد خطيب فرا گرفت. مرحوم علي ابريشم كار دربارة فراگيري هنر خط در دوران دبيرستان چنين مي گويد:

«معلم خط كلاس اول دبيرستان قدسيه پيرمردي بود روشن ضمير به عنوان ميرزا عبدالجواد خطيب، شاگرد مرحوم ميرزا عبالرحيم افسر، پهلواني پيشكسوت در لباس روحانيت، شاعر و اديب كه چون صداي رسا و غرايي داشت در خطبه هاي نماز جمعه با امام شركت مي نمود و به همين مناسبت لقب خطيب داشت. تعليم خط را خيلي واضح و غالباً با شعر بيان مي فرمود. بنده فرصت را غنيمت شمرده عاشق وار تصميم گرفتم كه زير نظر ايشان خطم را به جايي برسانم . لذا زياده كار مي كردم حتي در اوقات تفريح مدرسه تكيه بر ديوارة سنگي حوض بزرگ داده، تا آخرين دقيقه راحت مشق مي نوشتم...

چيز ديگري كه در پيشرفت خط به من كمك نمود اين بود كه مدير با تدبير سرمشق ها را براي آنكه فراوان به همة شاگردان برسد به وسيلة كاغذ حساس به نور در قابل شيشه اي با آفتاب تكثير مي نمود. زمينة فتوكپي آبي خوش رنگ و خط سفيد بود. اگر سرمشق ها كمرنگ بود و خط خوب سفيد نبود مدير آن ها را به بنده مي دادك ه پررنگ كنم در نتيجه شكل كلمه خوب در حافظه ام مي ماند. به اين ترتيب خطم ممتاز و مشهور گشت».

ايشان چون شيفتة خط مرحوم مير عماد قزويني خوشنويس مشهور عهد صفويه بود، مدتي از روي آثار وي در اصفهان مشق كرد و بهرة بسيار برد. سپس در سال 1333 به تهران آمد و پس از جستجو و تفحص به خدمت مرحوم علي كاوه رسيد و چندي نيز از آن استاد فيض برد؛ طوري كه تا حدودي شيوه خط خود را تغيير داد. او در نگارش خط نستعليق خفي و جلي دستي توانا داشت.

وي با گذشت ساليان و به دست آوردن تبحر در خوشنويسي به نوشتن كتيبه پرداخت. ايشان گذشته از خط وخوشنويسي، در نقاشي ايراني نيز تبحر دارد و آثاري از خود به يادگارگذاشته است.

آثار علي ابريشم كار عبارتند از: نوشتن اشعاركتيبه هاي ايوان جنوبي امام زاده زينبيه در اصفهان، كتبيه هاي مسجد كازروني در اصفهان، نقاشي ها و كتيبه هاي مسجد شفاي تهران، كتيبة زير گنبد مسجد جامع نارمك تهران، آثاري در دانشگاه شهيد بهشتي و دانشگاه الزهرا(س)، تذهيب و نقاشي كتاب هاي دعاي كميل، دعاي صباح، عشق مولانا، حديث شريف كسا و تابلوهايي مزين به آيات شريفة قرآن كريم.

بهترين اثر استاد، كتابت قرآن كريم به خط زيباي نستعليق است كه در تحرير شش جزء اول قرآن به اين خط توفيق نصيب آن مرحوم گشت اما متأسفانه با رحلت استاد در تاريخ 30 خرداد سال 1382 آرزوي هميشگي او هيچ گاه به تمام محقق نشد. روحش شاد.