علي رواقي
  • نام:علي
  • نام خانوادگی:رواقي
  • تاریخ تولد :1320
  • سال انتخاب :1394
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

علي رواقي در سال 1320 ، در شهر مشهد متولد شد.در سال 1339 تحصيلات دوره ي كارشناسي خود را در دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد آغاز نمود. آنگاه در سال 1344 به تهران مهاجرت نمود و تحصيلات كارشناسي ارشد و دكترا را تا سال 1353 در دانشگاه تهران گذراند. دكتر رواقي ، از سال 1349 تدريس متون زبان فارسي شامل شاهنامه ، تاريخ بيهقي و آثار ناصرخسرو را در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران آغاز كرد. سپس در سال 1354 با استفاده از يك فرصت مطالعاتي به فرانسه رفت و در زمينه ي فرهنگ نويسي به تحقيق پرداخت و سال 1356 در دانشگاه پل والري مون پليه ، زبان فارسي را تدريس كرد. دكتر رواقي ، مؤسسه اي فرهنگي به نام برادر شهيدش محمد رواقي بنياد نهاده است كه در طبع و نشر آثار مختلف فعاليت دارد. گروه : علوم انساني رشته : زبان و ادبيات فارسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : علي رواقي، در سال 1339 تحصيلات دوره ي كارشناسي خود را در دانشكده ادبيات دانشگاه مشهد آغاز نمود. آنگاه در سال 1344 به تهران مهاجرت نمود و تحصيلات كارشناسي ارشد و دكترا را تا سال 1353 در دانشگاه تهران گذراند. استادان و مربيان : علي رواقي تحت تعليم استاداني چون : دكتر احمدعلي رجايي بخارايي ، دكتر غلامحسين يوسفي ، بديع الزمان فروزانفر ، همايي ، خانلري ، معين ، مجتبي مينوي ، دكتر علي اكبر فياض و محمد پروين گنابادي قرار داشت. فعاليتهاي آموزشي : علي رواقي، از سال 1349 تدريس متون زبان فارسي شامل شاهنامه ، تاريخ بيهقي و آثار ناصرخسرو را در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران آغاز كرد. سپس در سال 1354 با استفاده از يك فرصت مطالعاتي به فرانسه رفت و در زمينه ي فرهنگ نويسي به تحقيق پرداخت و سال 1356 در دانشگاه پل والري مون پليه ، زبان فارسي را تدريس كرد. مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : علي رواقي، مؤسسه اي فرهنگي به نام برادر شهيدش محمد رواقي بنياد نهاده است كه در طبع و نشر آثار مختلف فعاليت دارد

آثار:

منتخب نثر فارسی

پژوهش و ویرایش قرآن مترجَم قدس قرآن قدس

تصحیح ترجمه مقامات حریری

تصحیح تفسیر قرآن پاک (با مقدمه مجتبی مینوی)

تصحیح جلد اول تفسیر بصائر یمینی

تصحیح فرهنگ تکملةالاصناف

تصحیح مقاصداللغه و تفسیر ۶جلدی بصائر یمینی

ذیل فرهنگ‌های فارسی

زبان فارسی در ماوراءالنهر

سبک‌شناسی یا گونه‌شناسی ترجمه‌های قرآن

گزیده شاهنامه

فرهنگ فارسی تاجیکی

فرهنگ مصدر در زبان فارسی

فرهنگواره واژگان قرآنیِ فارسی

همکاری با مجتبی مینوی و مهدی محقق در تصحیح دیوان ناصرخسرو

ویرایش ترجمه قرآن موزه پارس شیراز

زبان فارسی افغانستان