محمدعلي لساني فشاركي
  • نام:محمدعلي
  • نام خانوادگی:لساني فشاركي
  • تاریخ تولد :1332
  • سال انتخاب :1393
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

محمدعلى لسانى فشاركى فارغ التحصیل از دانشکده الهیات دانشگاه تهران در رشتهِ علوم قرآن و حدیث است. وی بیش از 20 سال سابقه در تدریس علوم قرآنی و ادبیات عرب دارد، و در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و استاد دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) و دانشکده علوم قرانی شهر ری می‌باشد. ایشان عضو مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز میباشند.فرزند خليل فرزند شيخ محمدباقر فرزند شيخ محمد مهدى فرزند آيت‌الله محمدباقر فشاركى، در سال 1332 متولد شد.

ايشان داراى مدرك خارج فقه و اصول از حوزه علميه اصفهان و قم و دكتراى الهيات، معارف اسلامى، علوم قرآنى و حديث از دانشكده الهيات دانشگاه تهران مى‌باشند. وى بيش از 20 سال سابقه در تدريس علوم قرآنى و ادبيات عرب دارد و در حال حاضر عضو هيأت علمى دانشگاه تربيت مدرس تهران، استاد دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقيقات) و دانشكده علوم قرآنى شهر رى و عضو مركز دائرةالمعارف بزرگ اسلامى مى‌باشند.

گفته مى‌شود در دوران معاصر، توجه آكادميك به علم سوره‌شناسى، اولين بار از سوى‌ايشان صورت گرفت. وى توجه محققین حوزه مطالعات قرآنى را به اين علم- طى دو سخنرانى درسى در دانشگاه امام صادق(ع)- جلب نمود.

وى آثار بسيارى در قالب ترجمه و تأليف ارائه كرده كه در اختيار دانشجويان و قرآن‌پژوهان قرار گرفته است.

از جمله آثار:

قرآن منشور زندگى (ترجمه)

سيماى صابران در قرآن (ترجمه)

روش تحقيق موضوعى در قرآن كريم

خورشيد نبوت: ترجمه فارسى «الرحيق المختوم» شيخ صفى‌الرحمن مبارک فورى

تفسير روحانى: گزارشى از تفسير علامه مجاهد شهيد آيت‌الله حاج آقا سيد مصطفى خمينى (ره)

تفسير كابلى از ديدگاه اهل سنت: از آيه 45 سوره عنكبوت آيه 37 سوره جاثيه با فوائد «موضح الفرقان» (ترجمه)

تفسير كابلى از ديدگاه اهل سنت: از آيه 38 سوره جاثيه تا آخر سوره ناس با فوائد «موضح الفرقان» (ترجمه)