عبدالرضا عبدالله زاده
  • نام:عبدالرضا
  • نام خانوادگی:عبدالله زاده
  • تاریخ تولد :1333
  • سال انتخاب :1393
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

آقاي عبداله زاده  روخوانی قرآن را در سن هشت سالگی شروع کرد و نه سال بعد یعنی وقتی 17 ساله بود معلم قرآن شد.

وي تا كنون شاگردان زيادي پرورش داده است. شاگرداني كه حالا برخي از آنان استاد هستند.

شاگرداني مانند آقايان دیانت، هاشمی و منصوری و مرتليني كه اين روزها آواي خوش آنان را از نواي ملكوت مي شنويم.