سيدعلي اكبر شريفي
  • نام:سيدعلي اكبر
  • نام خانوادگی:شريفي
  • تاریخ تولد :1331
  • سال انتخاب :1393
  • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر

سیدعلی اکبر شریفی مدیر انتشارات آیین دانش چاپ و انتشار بسیاری از کتب دینی از جمله قرآن را در کارنامه فعالیت های قرآنی خود دارد.

لیست کتاب های این انتشاراتی را از لینک زیر می توانید خریداری نمایید :

https://ketabeqom.com/fa/sites/publisherInformation?eId=2