شاهرخ محمد بیگی
  • نام:شاهرخ
  • نام خانوادگی:محمد بیگی
  • تاریخ تولد :1334
  • سال انتخاب :1374
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

شاهرخ محمدبیگی در سال 1334 در شهر بروجرد دیده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خود به پايان رساند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي ادامة‌تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد به شيراز رفت و همزمان با آن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان مدرس معارف اسلامي و پس از آن به عنوان مدرس دانشگاه شيراز مشغول به تدريس شد.

پس از مدتي به عنوان عضو هيأت علمي به استخدام دانشگاه شيراز درآمد و موفق به اخذ مدرك دكترا از دانشگاه تربيت مدرس شد.

رشتة تحصيلي وي در دورة ليسانس، زبان و ادبيات فارسي، و در دورة فوق ليسانس فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران است. ايشان هنگام تحصيل دانشگاهي به دليل علاقه به دروس حوزوي تحصيلات خود رادر رشتة علوم قرآن و حديث به پايان رساند و با آگاهي نسبي كه از ادبيات قبل و بعد از اسلام به دست آورد، راه تحقيق تطبيقي را ادامه داد. ايشان انگيزه و شيوة خود رادر كار پژوهش بيان كرده است:

«تفسير فارسي موسوم به ترجمة تفسير طبري را ازاين جهت موضوع كار پژوهشي خود قرار دادم كه نخستين تفسير را با اصل تفسير طبري كه 30 مجلد به زبان عربي است مقايسه كردم و متوجه شدم كه تفاوتهاي فاحشي بين آن ها وجود دارد. در نتيجه، اين انگيزه در من قوت گرفت تا ريشة اين تفاوت را پيدا كنم. وقتي پي گيري كردم متوجه شدم كه اولين بار ادوارد براون در تاريخ ادبياتش، نسخه خطي اين كتاب را به عنوان ترجمة تفسير طبري معرفي كرده است. سپس ملك الشعراء بهار نسخة خطي آن را به عنوان ترجمة تفسير طبري معرفي كرده است و پس از ملاحظه نسخة خطي اين كتاب و مطالعة مقدمة آن (مقدمة كتاب بيان غلط اندازي دارد) كه باعث القاي ترجمة ‌تفسير مي شود، او نيز گفتة ادوارد براون را تأييد كرد. بعد ازمدتي مرحوم حبيب يغمايي كه مجلة يغما را منتشر مي كرد، با اعتماد به قول اين بزرگواران اقدام به چاپ اين كتاب به صورت حروفچينين كرد كه مي توان كار يغمايي را في نفسه كاري برجسته و بزرگ تلقي كرد كه توانست نسخة خطي اين كتاب هفت جلدي را احياء كند. بدين ترتيب 32 سال پيش، اين كتاب با عنوان ترجمة تفسير طبري در دانشگاه تهران به چاپ رسيد و انتشار يافت و در سال هاي 1356 و 1367 تجديد چاپ شد و حتي در سرفصل دروس دانشگاهي، اين كتاب با همين عنوان غلط تدريس مي شد و در نتيجه در حدود 199 سال پيش اين اشتباه علمي پيش آمد. من اين كتاب هفت جلدي را به دقت مطالعه كردم و با 30 مجلد تفسير طبري و با 10 جلد تاريخ طبري مقايسه نمودم و به نظريه اي رسيدم كه آن را هم به اثبات رساندم. خلاصه اين نظريه اين است كه در اواسط قرن چهارم تفسير طبري به وسيلة علماي ماوراء النهر در 30 جلد و با حذف اسناد در 14 جلد ترجمه شده كه توسط مرحوم حبيب يغمايي در 7 جلد چاپ شده است و تاريخ طبري نيز با حذف اسناد در همان زمان در 6 جلد ترجمه و به تاريخ بلعمي معروف شده است».