سيدكاظم ارفع
  • نام:سيدكاظم
  • نام خانوادگی:ارفع
  • تاریخ تولد :1323
  • سال انتخاب :1391
  • برگزیده شده در حوزه :پژوهش

سيد محمد کاظم ارفع ، فرزند سيد ناصر الدين ارفع در سال 1323 در تهران به دنيا آمد . دوران تحصيلي دبيرستان را ناتمام رها کرد و به تشويق پدر و شوق خود ، روي به آموزش حوزوي آورد . او در حوزه ي علميه اي در تهران ( خيابان ري ، بازارچه ي نايب السلطنه ) به درس و بحث طلبگي اشتغال يافت . پس از چهار سال طلبگي در آن مدرسه ي علوم اسلامي که برجسته ترين استادش حاج آقا مجتهدي بود ، در سال 1342 به حوزه ي علميه ي قم مهاجرت کرد . استادان بزرگ او در اين حوزه عبارت بودند از: آيت الله فاضل لنکراني ، مرحوم آيت الله سلطاني ، آيت الله نوري همداني و مرحوم دکتر مفتح . پس از درگذشت پدر گرانمايه اش ، ناچار شد براي سرپرستي خانواده ، از قم به تهران بازگردد و باز همچنان به آموختن علوم و معارف اسلامي ، اين بار نزد استادان : آيت الله حاج ميزرا علي آقا فلسفه در مسجد لرزاده و آيت الله ميرزا باقر آشتياني در مدرسه ي مروي پرداخت . در عين حال ، چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي ، به وعظ و تبليغ متعهدانه ي انقلابي روي آورد . مترجم گرامي صاحب بيش از پنجاه کتاب اعم از تاليف و ترجمه است و اغلب و بلکه همه ي آنها در زمينه ي علوم و معارف اسلامي و نشر و ترويج فرهنگ اهل بيت عصمت و طهارت ( عليهم السلام ) است . ايشان بر وفق سنتي مرضيه به ترجمه ي قرآن کريم و نهج البلاغه و صحيفه­ي سجاديه توفيق يافته است .

برخی آثار و تأليفات:

1. ترجمة فارسى قرآن مجيد.

2. ترجمة نهج البلاغه.

3. ترجمة صحيفه كامله سجاديه.