زهرا بیگ خورمیزی
  • نام:زهرا
  • نام خانوادگی:بیگ خورمیزی
  • تاریخ تولد :1313
  • سال انتخاب :1386
  • برگزیده شده در حوزه :آموزش

بی بی ملا زهرا که تا کنون بین ۲۵ تا ۴۰ هزار شاگرد قرآنی تربیت کرده ، پس از حدود هفتاد سال سابقه تدریس قرآن ،‌ در سن هفتاد و شش سالگی توانسته مکتب خانه را با وجود ورود سیستم های آموزشی جدید و پیشرفت تکنولوژی آموزش در روستای خورمیز حفظ کند و فرزندان شاگردان پیشینش را با علاقه و توجه دو طرفه در منزل خود مورد آموزش قرآن قرار دهد.