خادمان قرآن جمهوری اسلامی ایران

منتخب دوره اول
 • نام:ابراهیم
 • نام خانوادگی:پورفرزیب(مولایی)
 • تاریخ تولد :1306
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره اول
 • نام:سید محمدباقر
 • نام خانوادگی:حجتی
 • تاریخ تولد :1315
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره اول
 • نام:ابوالقاسم
 • نام خانوادگی:خزعلی
 • تاریخ تولد :1304
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره اول
 • نام:محمود
 • نام خانوادگی:روحانی
 • تاریخ تولد :1315
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره اول
 • نام:غلامرضا
 • نام خانوادگی:صفامهدوی
 • تاریخ تولد :1316
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره اول
 • نام:یحیی
 • نام خانوادگی:علی مردانی
 • تاریخ تولد :1310
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره اول
 • نام:محمدمهدی
 • نام خانوادگی:فولادوند
 • تاریخ تولد :1299
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره اول
 • نام:محسن
 • نام خانوادگی:قرائتی
 • تاریخ تولد :1324
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره اول
 • نام:ابوالقاسم
 • نام خانوادگی:گرجی
 • تاریخ تولد :1300
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره اول
 • نام:هاشم
 • نام خانوادگی:هاشم زاده هریسی
 • تاریخ تولد :1317
 • سال انتخاب :1373
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوم
 • نام:ابوالقاسم
 • نام خانوادگی:ایرجی
 • تاریخ تولد :1335
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره دوم
 • نام:طاهر
 • نام خانوادگی:حدیثی
 • تاریخ تولد :1334
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره دوم
 • نام:سیدهاشم
 • نام خانوادگی:رسولی محلاتی
 • تاریخ تولد :1308
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوم
 • نام:جعفر
 • نام خانوادگی:سبحانی
 • تاریخ تولد :1308
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوم
 • نام:حسن
 • نام خانوادگی:سعید تهرانی
 • تاریخ تولد :1299
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوم
 • نام:حبیب الله
 • نام خانوادگی:فضایلی
 • تاریخ تولد :1301
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دوم
 • نام:سیدکمال
 • نام خانوادگی:فقیه ایمانی
 • تاریخ تولد :1312
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوم
 • نام:شاهرخ
 • نام خانوادگی:محمد بیگی
 • تاریخ تولد :1334
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوم
 • نام:محمدهادی
 • نام خانوادگی:معرفت
 • تاریخ تولد :1309
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوم
 • نام:مرتضی
 • نام خانوادگی:نجفی قدسی
 • تاریخ تولد :1342
 • سال انتخاب :1374
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره سوم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:ابریشم کار
 • تاریخ تولد :1294
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره سوم
 • نام:عبدالکریم
 • نام خانوادگی:بی آزار
 • تاریخ تولد :1323
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره سوم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:جوادی نژاد
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره سوم
 • نام:بهرام
 • نام خانوادگی:سالکی
 • تاریخ تولد :1336
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره سوم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:ستوده نیا
 • تاریخ تولد :1343
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره سوم
 • نام:عباس
 • نام خانوادگی:سلیمی
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره سوم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:سهیلی پور
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره سوم
 • نام:علیرضا
 • نام خانوادگی:طالب پور
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره سوم
 • نام:سیدمحمدحسین
 • نام خانوادگی:طباطبایی
 • تاریخ تولد :1369
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره سوم
 • نام:مهدی
 • نام خانوادگی:فاطمیان
 • تاریخ تولد :1323
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره سوم
 • نام:علی اکبر
 • نام خانوادگی:قرشی
 • تاریخ تولد :1307
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره سوم
 • نام:محمدتقی
 • نام خانوادگی:مصباح یزدی
 • تاریخ تولد :1313
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره سوم
 • نام:سیدمحسن
 • نام خانوادگی:موسوی بلده
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1375
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره چهارم
 • نام:سیدمهدی
 • نام خانوادگی:امام جمارانی
 • تاریخ تولد :1316
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره چهارم
 • نام:شهریار
 • نام خانوادگی:پرهیزکار
 • تاریخ تولد :1343
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره چهارم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:حسینی موحد
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره چهارم
 • نام:بهاءالدین
 • نام خانوادگی:خرمشاهی
 • تاریخ تولد :1324
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره چهارم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:طریقتی
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره چهارم
 • نام:وحید
 • نام خانوادگی:غفرانی نیا
 • تاریخ تولد :1363
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره چهارم
 • نام:سیدعلی
 • نام خانوادگی:کمالی دزفولی
 • تاریخ تولد :1290
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره چهارم
 • نام:فریبا
 • نام خانوادگی:مقصودی کرمانشاهی
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره چهارم
 • نام:محمدمهدی
 • نام خانوادگی:ناصح
 • تاریخ تولد :1318
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره چهارم
 • نام:محمدجعفر
 • نام خانوادگی:یاحقی
 • تاریخ تولد :1326
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره چهارم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:یزدانی
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1376
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره پنجم
 • نام:ابوالقاسم
 • نام خانوادگی:امامی
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره پنجم
 • نام:عبدالله
 • نام خانوادگی:جوادی آملی
 • تاریخ تولد :1312
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره پنجم
 • نام:سیدمحسن
 • نام خانوادگی:خدام حسینی
 • تاریخ تولد :1336
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره پنجم
 • نام:سیدمرتضی
 • نام خانوادگی:سادات فاطمی
 • تاریخ تولد :1328
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره پنجم
 • نام:سلیمان
 • نام خانوادگی:سعیدآبادی
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره پنجم
 • نام:مهدی
 • نام خانوادگی:شکوهنده
 • تاریخ تولد :1304
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره پنجم
 • نام:امرالله
 • نام خانوادگی:صفری
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره پنجم
 • نام:اکبر
 • نام خانوادگی:صوتی
 • تاریخ تولد :1308
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره پنجم
 • نام:محمود
 • نام خانوادگی:لیائی
 • تاریخ تولد :1349
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره پنجم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:مهدوی راد
 • تاریخ تولد :1334
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره پنجم
 • نام:محمدمهدی
 • نام خانوادگی:هراتی
 • تاریخ تولد :1321
 • سال انتخاب :1377
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:الباري
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:حسن
 • نام خانوادگی:چلبي
 • تاریخ تولد :1313
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:اسماعيل
 • نام خانوادگی:زهره
 • تاریخ تولد :1299
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:مهدی
 • نام خانوادگی:آذر یزدی
 • تاریخ تولد :1301
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره ششم
 • نام:سید محمد
 • نام خانوادگی:احصایی
 • تاریخ تولد :1318
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:اربابی
 • تاریخ تولد :1318
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره ششم
 • نام:سیدمحمدعلی
 • نام خانوادگی:ایازی
 • تاریخ تولد :1333
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره ششم
 • نام:ابوالفضل
 • نام خانوادگی:بهرام پور
 • تاریخ تولد :1320
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره ششم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:پوشیده نامجو
 • تاریخ تولد :1322
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:کمال
 • نام خانوادگی:حاج سیدجوادی
 • تاریخ تولد :1330
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:خواجوی
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره ششم
 • نام:سیدمرتضی
 • نام خانوادگی:عسکری
 • تاریخ تولد :1292
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره ششم
 • نام:رضا
 • نام خانوادگی:لواسانی
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:معلم
 • تاریخ تولد :1330
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره ششم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:موذنی
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1378
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هفتم
 • نام:يحيي صنوبر
 • نام خانوادگی:لين سونگ
 • تاریخ تولد :1309
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هفتم
 • نام:نور عيني
 • نام خانوادگی:محمد زين
 • تاریخ تولد :1339
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره هفتم
 • نام:عبدالصمد
 • نام خانوادگی:حاج صمدی
 • تاریخ تولد :1327
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هفتم
 • نام:محمود
 • نام خانوادگی:خرازی رزینی
 • تاریخ تولد :1316
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هفتم
 • نام:فاطمه
 • نام خانوادگی:زمانی نیه
 • تاریخ تولد :1314
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :خیر قرآنی
منتخب دوره هفتم
 • نام:رضا
 • نام خانوادگی:سنگی
 • تاریخ تولد :1351
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هفتم
 • نام:هاشم
 • نام خانوادگی:ظریف تبریزیان
 • تاریخ تولد :1301
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هفتم
 • نام:ایرج
 • نام خانوادگی:عبدالغنی قیم
 • تاریخ تولد :1301
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره هفتم
 • نام:محمود
 • نام خانوادگی:فرشچیان
 • تاریخ تولد :1308
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هفتم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:کریمی جهرمی
 • تاریخ تولد :1320
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هفتم
 • نام:مجید
 • نام خانوادگی:مجیدی
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1379
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هشتم
 • نام:كريستيان (يحيي)
 • نام خانوادگی:بونو(علوي)
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هشتم
 • نام:رضا
 • نام خانوادگی:آسیابانی
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره هشتم
 • نام:محمدباقر
 • نام خانوادگی:آقامیری
 • تاریخ تولد :1329
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هشتم
 • نام:زینت السادات
 • نام خانوادگی:امامی
 • تاریخ تولد :1313
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هشتم
 • نام:مقصود
 • نام خانوادگی:پاشایی
 • تاریخ تولد :1313
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هشتم
 • نام:محمدحسین
 • نام خانوادگی:پرورش
 • تاریخ تولد :1289
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره هشتم
 • نام:یعقوب
 • نام خانوادگی:جعفری نیا
 • تاریخ تولد :1325
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هشتم
 • نام:جواد
 • نام خانوادگی:حدیدی
 • تاریخ تولد :1311
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هشتم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:خواجه پیری
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره هشتم
 • نام:سیدمهدی
 • نام خانوادگی:سیف
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره هشتم
 • نام:طاهره
 • نام خانوادگی:صفار زاده
 • تاریخ تولد :1315
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هشتم
 • نام:منیره
 • نام خانوادگی:گرجی
 • تاریخ تولد :1308
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هشتم
 • نام:سیدجواد
 • نام خانوادگی:مظلومی
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1380
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره نهم
 • نام:رحیم
 • نام خانوادگی:اعتمادی
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره نهم
 • نام:زهرا
 • نام خانوادگی:بیگم روستا
 • تاریخ تولد :1295
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره نهم
 • نام:مجتبی
 • نام خانوادگی:راعی
 • تاریخ تولد :1336
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره نهم
 • نام:عباس
 • نام خانوادگی:رنجبر
 • تاریخ تولد :1318
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره نهم
 • نام:سیدمحمد
 • نام خانوادگی:ضیاءآبادی
 • تاریخ تولد :1307
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره نهم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:عبدالرضایی
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره نهم
 • نام:حسین
 • نام خانوادگی:کرمی
 • تاریخ تولد :1342
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره نهم
 • نام:حسین
 • نام خانوادگی:لرزاده
 • تاریخ تولد :1285
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره نهم
 • نام:حسن
 • نام خانوادگی:مصطفوی
 • تاریخ تولد :1297
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره نهم
 • نام:ناصر
 • نام خانوادگی:مکارم شیرازی
 • تاریخ تولد :1305
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره نهم
 • نام:فضل الله
 • نام خانوادگی:نیک آیین
 • تاریخ تولد :1317
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره نهم
 • نام:حبیب
 • نام خانوادگی:یوسفی
 • تاریخ تولد :1350
 • سال انتخاب :1381
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره دهم
 • نام:محمدمهدی
 • نام خانوادگی:آصفی
 • تاریخ تولد :1316
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دهم
 • نام:کمال
 • نام خانوادگی:تبریزی
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دهم
 • نام:اکبر
 • نام خانوادگی:ثقفیان
 • تاریخ تولد :1345
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره دهم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:حاجی ابوالقاسم دولابی
 • تاریخ تولد :1354
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره دهم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:حشمتی
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره دهم
 • نام:محمدجلیل
 • نام خانوادگی:رسولی
 • تاریخ تولد :1326
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دهم
 • نام:سیدمحمد
 • نام خانوادگی:مجد
 • تاریخ تولد :1349
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره دهم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:مسجدجامعی
 • تاریخ تولد :1335
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره دهم
 • نام:زینت السادات
 • نام خانوادگی:همایونی
 • تاریخ تولد :1296
 • سال انتخاب :1382
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره یازدهم
 • نام:شهریار
 • نام خانوادگی:بحرانی
 • تاریخ تولد :1330
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره یازدهم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:حاجی شریف
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره یازدهم
 • نام:فاطمه
 • نام خانوادگی:سیدخاموشی
 • تاریخ تولد :1309
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره یازدهم
 • نام:سیدرضی
 • نام خانوادگی:شیرازی
 • تاریخ تولد :1307
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره یازدهم
 • نام:حبیب الله
 • نام خانوادگی:صادقی
 • تاریخ تولد :1336
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره یازدهم
 • نام:عباس
 • نام خانوادگی:صالح مدرسه ای
 • تاریخ تولد :1350
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره یازدهم
 • نام:حمید
 • نام خانوادگی:عجمی
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره یازدهم
 • نام:علی اکبر
 • نام خانوادگی:غفاری
 • تاریخ تولد :1303
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره یازدهم
 • نام:کریم
 • نام خانوادگی:منصوری
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره یازدهم
 • نام:رحیم
 • نام خانوادگی:موذن زاده اردبیلی
 • تاریخ تولد :1304
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره یازدهم
 • نام:سیدعلی
 • نام خانوادگی:موسوی گرمارودی
 • تاریخ تولد :1320
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره یازدهم
 • نام:سیدرضا
 • نام خانوادگی:نجفی
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1383
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:حسین
 • نام خانوادگی:استاد ولی
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:امامی کاشانی
 • تاریخ تولد :1310
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:پور معین
 • تاریخ تولد :1342
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:صداقت
 • نام خانوادگی:جباری کلخوران
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:حمید
 • نام خانوادگی:درایتی
 • تاریخ تولد :1348
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:امير محمد
 • نام خانوادگی:دهستاني
 • تاریخ تولد :1348
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:حسین
 • نام خانوادگی:رضاخواه
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:ينيم
 • نام خانوادگی:رضوان
 • تاریخ تولد :
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:سیداحمد
 • نام خانوادگی:سجادی جزی
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:محمد رضا
 • نام خانوادگی:شهیدی پور
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:شیرازی
 • تاریخ تولد :1339
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:فیناسیان
 • تاریخ تولد :1316
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:رضا
 • نام خانوادگی:میرکریمی
 • تاریخ تولد :1345
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره دوازدهم
 • نام:بهروز
 • نام خانوادگی:مینایی بیدگلی
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1384
 • برگزیده شده در حوزه :نرم افزار و اطلاع رسانی
منتخب دوره سیزدهم
 • نام:سیدرضا
 • نام خانوادگی:بنی رضی
 • تاریخ تولد :1343
 • سال انتخاب :1385
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره سیزدهم
 • نام:محمدحسن
 • نام خانوادگی:راستگو
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1385
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره سیزدهم
 • نام:محمدحسین
 • نام خانوادگی:سعیدیان
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1385
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره سیزدهم
 • نام:سیدهادی
 • نام خانوادگی:محدث
 • تاریخ تولد :1316
 • سال انتخاب :1385
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره سیزدهم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:مشکینی
 • تاریخ تولد :1300
 • سال انتخاب :1385
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره سیزدهم
 • نام:سیدمحسن
 • نام خانوادگی:میرباقری
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1385
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره سیزدهم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:واعظ زاده خراسانی
 • تاریخ تولد :1304
 • سال انتخاب :1385
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:اوحدی
 • تاریخ تولد :1320
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:محمدباقر
 • نام خانوادگی:بهبودی
 • تاریخ تولد :1307
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:زهرا
 • نام خانوادگی:بیگ خورمیزی
 • تاریخ تولد :1313
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:محمدمهدی
 • نام خانوادگی:رکنی یزدی
 • تاریخ تولد :1309
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:حسین
 • نام خانوادگی:زمرشیدی
 • تاریخ تولد :1318
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:مصطفی
 • نام خانوادگی:صدرزاده
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:عبدالرسول
 • نام خانوادگی:عبایی
 • تاریخ تولد :1324
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره چهاردهم
 • نام:سیدمحمدعلی
 • نام خانوادگی:مرعشی
 • تاریخ تولد :1324
 • سال انتخاب :1386
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره پانزدهم
 • نام:محمد جعفر
 • نام خانوادگی:امامي
 • تاریخ تولد :1322
 • سال انتخاب :1387
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره پانزدهم
 • نام:وحيد
 • نام خانوادگی:خراساني
 • تاریخ تولد :1300
 • سال انتخاب :1387
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره پانزدهم
 • نام:ابوالفضل
 • نام خانوادگی:علامي ميانجي
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1387
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره پانزدهم
 • نام:عباس
 • نام خانوادگی:كاظم پور
 • تاریخ تولد :1323
 • سال انتخاب :1387
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره پانزدهم
 • نام:حميد
 • نام خانوادگی:محمدي
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1387
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره پانزدهم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:نقدی
 • تاریخ تولد :1327
 • سال انتخاب :1387
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره پانزدهم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی:يزدي
 • تاریخ تولد :1310
 • سال انتخاب :1387
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره شانزدهم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:آشتياني
 • تاریخ تولد :1319
 • سال انتخاب :1388
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره شانزدهم
 • نام:محمد علي
 • نام خانوادگی:انصاري
 • تاریخ تولد :1343
 • سال انتخاب :1388
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره شانزدهم
 • نام:فتح الله
 • نام خانوادگی:علامه
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1388
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره شانزدهم
 • نام:زين العابدين
 • نام خانوادگی:قرباني
 • تاریخ تولد :1312
 • سال انتخاب :1388
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره شانزدهم
 • نام:حميد
 • نام خانوادگی:لطفي
 • تاریخ تولد :1335
 • سال انتخاب :1388
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره شانزدهم
 • نام:رحيم
 • نام خانوادگی:وظيفه شعاع
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1388
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره شانزدهم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:هروي
 • تاریخ تولد :1304
 • سال انتخاب :1388
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره هفدهم
 • نام:لاله
 • نام خانوادگی:افتخاري
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1390
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره هفدهم
 • نام:سعید
 • نام خانوادگی:بهمني
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1390
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هفدهم
 • نام:غلامعلي
 • نام خانوادگی:حداد عادل
 • تاریخ تولد :1324
 • سال انتخاب :1390
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هفدهم
 • نام:حسين علي
 • نام خانوادگی:ساري
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1390
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره هفدهم
 • نام:سيد علي
 • نام خانوادگی:سرابي
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1390
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره هجدهم
 • نام:سيدكاظم
 • نام خانوادگی:ارفع
 • تاریخ تولد :1323
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هجدهم
 • نام:محمدحسين
 • نام خانوادگی:الهي زاده
 • تاریخ تولد :1339
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره هجدهم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:داودآبادي
 • تاریخ تولد :
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره هجدهم
 • نام:مهدي
 • نام خانوادگی:دغاغله
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره هجدهم
 • نام:سيدمحمدمهدي
 • نام خانوادگی:طباطبايي
 • تاریخ تولد :1345
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره هجدهم
 • نام:مهدي
 • نام خانوادگی:قره شيخ لو
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره هجدهم
 • نام:منصور
 • نام خانوادگی:قصري زاده
 • تاریخ تولد :1346
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره هجدهم
 • نام:محمدكاظم
 • نام خانوادگی:محمدزاده
 • تاریخ تولد :1334
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره هجدهم
 • نام:محمدحسين
 • نام خانوادگی:محمدزاده وحدتی
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1391
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره نوزدهم
 • نام:محمدعلي
 • نام خانوادگی:آذرشب
 • تاریخ تولد :1326
 • سال انتخاب :1392
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره نوزدهم
 • نام:علي اكبر
 • نام خانوادگی:حنيفي
 • تاریخ تولد :1330
 • سال انتخاب :1392
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره نوزدهم
 • نام:علي
 • نام خانوادگی:سياح گرجي
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1392
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره نوزدهم
 • نام:حمیدرضا
 • نام خانوادگی:ارباب سلیمانی
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1392
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج
منتخب دوره نوزدهم
 • نام:ولی
 • نام خانوادگی:یاراحمدی
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1392
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیستم
 • نام:حسين
 • نام خانوادگی:انصاريان
 • تاریخ تولد :1323
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیستم
 • نام:هوشنگ
 • نام خانوادگی:بادپا
 • تاریخ تولد :1313
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیستم
 • نام:نصرالله
 • نام خانوادگی:چمران
 • تاریخ تولد :1329
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیستم
 • نام:قاسم
 • نام خانوادگی:رضيعي
 • تاریخ تولد :1349
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیستم
 • نام:سيدعلي اكبر
 • نام خانوادگی:شريفي
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره بیستم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:طالبان
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیستم
 • نام:رضا
 • نام خانوادگی:عابدين زاده
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیستم
 • نام:عبدالرضا
 • نام خانوادگی:عبدالله زاده
 • تاریخ تولد :1333
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیستم
 • نام:محمدعلي
 • نام خانوادگی:لساني فشاركي
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیستم
 • نام:منوچهر
 • نام خانوادگی:محمدي
 • تاریخ تولد :1335
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیستم
 • نام:سيدمهدي
 • نام خانوادگی:مولانا
 • تاریخ تولد :1339
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره بیستم
 • نام:رضا
 • نام خانوادگی:ولي زاده
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1393
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:مرتضي
 • نام خانوادگی:آخوندي
 • تاریخ تولد :1321
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:طاهره
 • نام خانوادگی:بابايي لواسانی
 • تاریخ تولد :1321
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:پورزرگري
 • تاریخ تولد :1349
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:علي اكبر
 • نام خانوادگی:توپچي تویسرکانی
 • تاریخ تولد :1342
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:علي
 • نام خانوادگی:رواقي
 • تاریخ تولد :1320
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:عليرضا
 • نام خانوادگی:شاهسوني
 • تاریخ تولد :1354
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:عبدالكاظم
 • نام خانوادگی:صادقا
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:محمدعلي
 • نام خانوادگی:كوشا
 • تاریخ تولد :1331
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:حسين
 • نام خانوادگی:مظاهري
 • تاریخ تولد :1313
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:سیدمحمد
 • نام خانوادگی:ميرقلنج
 • تاریخ تولد :1330
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:سيدرضا
 • نام خانوادگی:ميرموسايي
 • تاریخ تولد :1330
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:قاسم
 • نام خانوادگی:نظيفي
 • تاریخ تولد :1320
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره بیست و یکم
 • نام:ايرج
 • نام خانوادگی:نعيمايي
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1394
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:ابوالقاسمی
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:شجاع
 • نام خانوادگی:زویدات
 • تاریخ تولد :1366
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:علی اکبر
 • نام خانوادگی:حشمتی
 • تاریخ تولد :1333
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:محمد
 • نام خانوادگی: داودی
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:علی
 • نام خانوادگی:منتظری
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:حوریه
 • نام خانوادگی:عقبایی
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:سیدجعفر
 • نام خانوادگی:کشفی
 • تاریخ تولد :1325
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:گرامی
 • تاریخ تولد :1317
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:منصور
 • نام خانوادگی:برزگر
 • تاریخ تولد :1348
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:سیدحسین
 • نام خانوادگی:موسوی‌بلده
 • تاریخ تولد :1342
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :تبليغ وترويج
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:عباس
 • نام خانوادگی:دوزدوزانی
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و دوم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:خسروی
 • تاریخ تولد :1334
 • سال انتخاب :1396
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:امیر
 • نام خانوادگی:آقائی
 • تاریخ تولد :1347
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج - حفظ کل
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:حسین
 • نام خانوادگی:آیات
 • تاریخ تولد :1343
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری - خوشنویسی و کتابت
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:باشه آهنگر
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری - کارگردانی
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:حکیمی
 • تاریخ تولد :1314
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:اکبر
 • نام خانوادگی:خاکساری
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:رحیم
 • نام خانوادگی:خاکی
 • تاریخ تولد :1353
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج - قرائت
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:هادی
 • نام خانوادگی:قبادی
 • تاریخ تولد :1345
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:حسین
 • نام خانوادگی:علمی
 • تاریخ تولد :1333
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:علی اکبر
 • نام خانوادگی:ملکشاهی
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج - قرائت
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:نسرین
 • نام خانوادگی:نافذکلام
 • تاریخ تولد :1342
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:فتح الله
 • نام خانوادگی:نجارزادگان
 • تاریخ تولد :1337
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:سیدیحیی
 • نام خانوادگی:یثربی
 • تاریخ تولد :1321
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و سوم
 • نام:سیدمرتضی
 • نام خانوادگی:نیکزاد (موسسه قرآنی روشندلان)
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1397
 • برگزیده شده در حوزه :چاپ و نشر
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:محمدرضا
 • نام خانوادگی:افشاری
 • تاریخ تولد :1344
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:احمد
 • نام خانوادگی:بهشتی
 • تاریخ تولد :1314
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:حسن
 • نام خانوادگی:ربیعیان
 • تاریخ تولد :1358
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:کمال‌الدین
 • نام خانوادگی:غراب
 • تاریخ تولد :1335
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:سیدرضا
 • نام خانوادگی:مودب
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:سیدمحمدرضا
 • نام خانوادگی:امام
 • تاریخ تولد :1328
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:معتز
 • نام خانوادگی:آقایی
 • تاریخ تولد :1354
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:سیدناصر
 • نام خانوادگی:هاشم زاده
 • تاریخ تولد :1333
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیست و چهارم
 • نام:محمدعلی
 • نام خانوادگی:نظام زاده
 • تاریخ تولد :1332
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:مصطفی
 • نام خانوادگی:اشرفی تبریزی
 • تاریخ تولد :1338
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :امور هنری
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:صالح
 • نام خانوادگی:اطهری فر
 • تاریخ تولد :1352
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:محمدمهدی
 • نام خانوادگی:بحرالعلوم
 • تاریخ تولد :1350
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :تبلیغ و ترویج
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:مهدی
 • نام خانوادگی:خواجه پیری
 • تاریخ تولد :1334
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:سیدمحمدجواد
 • نام خانوادگی:سادات فاطمی
 • تاریخ تولد :1341
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:سیدمحمد
 • نام خانوادگی:فقیه
 • تاریخ تولد :1321
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:معصومه
 • نام خانوادگی:عباسی نظری
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :آموزش
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:مهدی
 • نام خانوادگی:محمدی
 • تاریخ تولد :1358
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :مدیریت
منتخب دوره بیست و پنجم
 • نام:حمیدرضا
 • نام خانوادگی:مستفید
 • تاریخ تولد :1340
 • سال انتخاب :1399
 • برگزیده شده در حوزه :پژوهش